Proprioceptivní dráhy a spoje mozečku - WWW interaktivní studijní pomůcka

Poděkování


Závěrem chceme poděkovat prof. Dr. Med. Zdeňku Halatovi za poskytnutí fotografií mikroskopických preparátů jednotlivých receptorů, za inspiraci a pomoc při práci s programem Flash dr. Jiřímu Brabcovi a dr. Rastislavovi Hromádkovi.

Naše poděkování patří také technické asistentce paní Květě Patkově za zhotovení mikroskopických řezů.

Za zhotovení schématu svalového vřeténka stratifikace receptorů děkujeme panu Mgr. Janu Kacvinskému.

Za finanční podporu děkujeme Fondu Rozvoje Vysokých Škol, jehož grantem 424/2012 bylo toto dílo podpořeno.