Proprioceptivní dráhy


Vedení statické propriocepce

Přehled: Je vedena v dráze zadních provazců přes retikulární zóny ncl. gracilis a ncl. cuneatus medialis, odtud pokračuje a) do mozečku a b) přes thalamus do kůry gyrus postcentralis. Probíhá v primárních i sekundárních aferentních drahách a je stejně organizován pro obě končetiny i trup. Je somatotopicky uspořádána.

První neuron je ve spinálním gangliu, jeho centripetální výběžek stoupá ipsilaterálně v zadních míšních provazcích do jejich jader v medulla oblongata.

Axony druhého neuronu běží ventromediálně medullou oblongatou jako fibrae arcuatae internae, kříží se ve střední čáře (deccussatio lemniscorum) a pokračují mozkovým kmenem jako lemniscus medialis do thalamu (ncl. ventralis posteromedialis). Axon třetího neuronu běží z thalamu zadním raménkem capsula interna do kůry gyrus postcentralis.

Vede informace ze svalových vřetének, šlachových tělísek, kloubních, fasciálních a periostálních receptorů.


Statická složka propriocepce
běží z prvního neuronu ve spinálním gangliu několika způsoby

1) 
přímo ascendentní větví axonu zadními provazci do glomerulálních zon ncl. gracilis nebo ncl. cuneatus medialis – primární aferentní vlákna ;

2)  
descendentní axonu do zadního rohu, po přepojení v  Rexedově zoně IV se axon 2.N přidává k drahám zadních provazců – sekundární aferentní vlákna a končí v zona reticularis ncl. gracilis nebo ncl. cuneatus medialis;

3)  
descendentní větví axonu do zadního rohu, po přepojení sekundární aferentní vlákno stoupá do výše C1-2, kde končí v ncl cervicalis lateralis (do tohoto jádra běží také odbočky z tr. spino-thalamicus, vedoucí informace o bolesti, teple a doteku). Z něj vystupuje tr. cervico-thalamicus běžící společně s  mediálním lemniskem do thalamu.


Vedení kinetické propriocepce

Registraci pohybu jednotlivých částí těla, pomocí informací ze svalových vřetének, označujeme jako kinetickou složku propriocepce.

Kinetická složka propriocepce je vedena z dolní a horní končetiny odlišně

Rozdíl mezi vedením kinetické propriocepce z horní a dolní končetiny:

Kinetická propriocepce z horní končetiny běží s vlákny dráhy zadních provazců a přepojuje se v medulla oblongata (ncl. cuneatus lateralis) do mozečku a do thalamu.

Kinetická propriocepce z dolní končetiny se přepojuje v zadních rozích míšních (Stilling-Clarkovo jádro) a je vedena laterálními provazci kontalaterálně ( tr. spino-cerebellaris ventralis) i ipsilaterálně (tr. spino-cerebellaris dorsalis) do mozkového kmene, odkud míří do mozečku přes corpora restiformia (tr. spino-cerebellaris dorsalis) a brachia conjunctiva (tr. spino-cerebellaris ventralis). Informace z dolní končetiny, která pronikne do našeho vědomí je přepojována v ncl. „Z“ (jedno z jader zadních provazců v medulla oblongata, dorsolaterálně od ncl. gracilis).Zpět

Podpořeno grantem FRVŠ 424/2012